JUNGOL실시간제출현황

실시간제출현황

게시물 검색
Code 사용자ID 사용언어
목록 jungol
제출번호 사용자ID Code 결과(점수) 사용메모리 실행시간 사용언어 제출시간
2407951 flychofly 505 Success(100) 21MB 20ms Python 2018-03-21 09:51:01
2407950 keithcha 1840 Success(100) 12MB 268ms Java 2018-03-21 09:46:31
2407949 yellowjin318 1335 Success(100) 8MB 148ms Java 2018-03-21 09:46:17
2407948 ohseungo 1003 Success(100) 8MB 106ms Java 2018-03-21 09:46:02
2407947 julongshort 1809 Time Limit Exceed(0) 58MB 4659ms Java 2018-03-21 09:45:19
2407946 mmk8292 1053 Success(100) 9MB 150ms Java 2018-03-21 09:45:16
2407945 khsamuelkim 1183 Success(100) 7MB 112ms Java 2018-03-21 09:43:47
2407944 khsamuelkim 1183 Wrong Answer(0) 9MB 126ms Java 2018-03-21 09:43:25
2407943 jdg 597 Success(100) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:42:51
2407942 ohseungo 2298 Success(100) 15MB 250ms Java 2018-03-21 09:39:11
2407941 scsasds_007 1091 Success(100) 9MB 121ms Java 2018-03-21 09:38:40
2407940 mmk8292 1092 Success(100) 10MB 176ms Java 2018-03-21 09:38:02
2407939 mmk8292 1092 Compile Error(0) 0KB 0ms Java 2018-03-21 09:37:44
2407938 jdg 596 Success(100) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:37:22
2407937 scsasds_007 1091 Accepted(20) 9MB 114ms Java 2018-03-21 09:37:11
2407936 khsamuelkim 1370 Success(100) 8MB 149ms Java 2018-03-21 09:36:56
2407935 mmk8292 1092 Accepted(90) 11MB 231ms Java 2018-03-21 09:36:53
2407933 marsha93 1695 Success(100) 8MB 115ms Java 2018-03-21 09:35:48
2407932 marsha93 1459 Success(100) 8MB 115ms Java 2018-03-21 09:25:04
2407931 jdg 596 Output Limit Exceed(80) 1MB 2ms C 2018-03-21 09:23:23
2407930 sonagy9952 538 Success(100) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:17:27
2407929 ldj910505 1607 Success(100) 115MB 2128ms Java 2018-03-21 09:17:21
2407928 sonagy9952 538 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:16:29
2407927 sonagy9952 538 Wrong Answer(0) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:15:59
2407926 sonagy9952 538 Wrong Answer(0) 1MB 0ms C 2018-03-21 09:14:13
2407925 jdg 596 Output Limit Exceed(80) 1MB 0ms C 2018-03-21 09:10:32
2407924 jdg 596 Output Limit Exceed(80) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:10:12
2407923 tomguy 1091 Success(100) 8MB 112ms Java 2018-03-21 09:08:03
2407922 jdg 596 Output Limit Exceed(80) 1MB 1ms C 2018-03-21 09:05:13
2407921 tomguy 1091 Accepted(20) 8MB 108ms Java 2018-03-21 09:03:37

HancomEducation E-mail : hancomc@hotmail.com, comkiwer@naver.com Tel : 070-7163-5782 FAX : 031-388-0996 정올소개 이용약관 개인정보처리방침
경기도 안양시 동안구 호계동 1065-10 협성골드프라자 601호, 경기도 안양시 동안구 평촌대로 109 협성골드프라자 601호
Copyright@2010-2015 jungol. All right reserved.